Vedtægter og generalforsamlinger


Referater fra Generalforsamlinger

Aktuel bestyrelse

Marthe Friedrich (2015-, forperson 2018-)
Pieter Vancraeyveld (2015-, næstforperson 2018-)
Benjamin Bach (2010-, forperson 2017-2018)
Philip Douglass (2010-, kasserer 2015-)
Nina Ottosen (2018-2021)

Suppleanter: Luiza Scalco, Jeppe Issing Køster

Vedtægter


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er FAIR Danmark, og drives under navnet FAIR. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Formål

FAIR Danmark er en frivillig, humanitær, ikke-kommerciel medlemsforening uden partipolitisk eller religiøs tilknytning, som arbejder for at forbedre uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske vilkår for enkeltpersoner og organisationer i udviklingslande (se FN’s LDC definition) gennem at:

§ 3. Mandat

FAIR Danmark skal søge at koordinere beslutninger vedr. formål og identitet med FAIR Norge.

FAIR Danmark skal drive sin virksomhed i overensstemmelse med:

§ 4. Medlemsforhold

Medlemmer af foreningen kan være enkeltpersoner og organisationer, der har viljen og interessen i at støtte foreningens formål. Organisationer godkendes af bestyrelsen. Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens sekretariat. Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke forholdsvis kontingent. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre.

§ 5. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i årets første halvdel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens årsrapport.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer og ansatte. Mødeberettigede er endvidere gæster inviteret af bestyrelsen. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Den ordinære generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden:  

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af årsrapport.
 4. Godkendelse af budget og kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelse
  - Bestyrelsesmedlemmer (op til 3 på ulige årstal og op til 2 på lige årstal)
  - 2 bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger efter indkaldelsesdato for generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 1 uge inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme. Afstemningsproceduren for valg til bestyrelsen er, at hvert medlem kan stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges - dvs. stemme på op til 3 kandidater på ulige årstal og op til 2 kandidater på lige årstal - og at de kandidater, der får flest stemmer er valgt. Ved eventuel stemmelighed foretages der omstemning blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Ved omstemning kan hvert medlem kun stemme på én af de kandidater, der er stemmelighed imellem. Afstemninger skal finde sted skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6. Finansiering

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Kontingenter løber 1 år fra den aftalte startdato. Regnskabet revideres af en revisor, der er uafhængige af bestyrelsen.

§ 7. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af forpersonen og næstforpersonen, samt gennem prokura til kassereren. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

§ 8. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf op til 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan hvert år udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode med henblik på at sikre en geografisk og faglig repræsentation i bestyrelsen. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at op til 3 er på valg i ulige år og op til 2 er på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. Afgår et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem i utide, indtræder den suppleant, der har flest stemmer for den resterende del af bestyrelsesmedlemmets valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson. På generalforsamlingen vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter for et år.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når forpersonen eller den daglige leder finder det fornødent eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens eller den fungerende forpersons stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

§ 9. Sekretariat

Bestyrelsen fastlægger sekretariatsbetjeningen, og kan ansætte lønnet medhjælp.  

§ 10. Samarbejde

Foreningen har tæt kontakt med kontaktorganer mellem organisationer, foreninger og den offentlige sektor.  

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning

Til ændring af vedtægterne, opløsning af foreningen, herunder fusion med andre foreninger behandles dette på en generalforsamling, og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens opløsning anvendes foreningsformuen i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 12. Voldgift

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af en opmand, udpeges denne af Præsidenten for Retten i København. I øvrigt henvises til Lov nr. 181 af 24. maj 1972 om Voldgift.  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. juni 2007 og revideret 16. juni 2016, 18. oktober 2017, 21. juni 2018, 12. juni 2019 og 8. april 2020.